ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ Access Control

Scanning finger on a coronavirus contaminated fingerprint access control

                     Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง ๆ

ส่วนประกอบของ Access Control

     1. Cards and Reader

           ปัจจุบันนิยมใช้บัตรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือบัตร Proximity ที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่ 125 KHZ และบัตร Smart Cards ที่ทำงานย่านความถี่ 13.56 MHZ บัตรบางชนิดไม่สามารถ Copy ได้ และปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาไปถึงการใช้งานเปิดปิด ประตูผ่านมือถือได้

     2. ชุดควบคุมระบบการเข้า-ออกของสถานที

           เป็นส่วนประมวลผลของระบบ ACS controllerจะได้รับข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของ ACS แล้วนำมาประมวลผลเพื่อสั่งการเช่น ปิด/เปิดประตู, Alarm และอื่นๆ ระบบ ACS จะต้องมีการโปรแกรม ผู้มีสิทธิ์เข้าออก,เงื่อนไขต่างๆ, เวลาที่ประตูปิด-เปิด เป็นต้น

ระบบ Access Control System มีทั้งแบบ Stand Alone Systems คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด มาต่อทำงานร่วมกันเป็นระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่ออุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม ซอฟแวร์แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดไปถึงการใช้งานบน Web Browser รวมถึงการใช้งาน,การบริการและเก็บข้อมูลบนCloud-Based ได้ 

     3.อุปกรณ์ประกอบประกอบด้วย

         3.1 ล็อคแบบต่างๆ โดยหลักการทํางานของ Access Control Management System มีกระบวนการดำเนินการดังนี้คือ

  1. กําหนดผู้ใช้งานระบบว่ามีใครบ้าง
  2. กําหนดค่าทรัพยากรที่ต้องการควบคุมการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง
  3. กําหนดกระบวนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง
  4. กําหนดการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำงานอะไรได้บ้างและใช้งานทรัพยากรใดได้บ้าง   

การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร ลานจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทช์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้