Smart City Solution

     Smart City (เมืองอัจฉริยะ) คือ เมืองน่าอยู่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการออกแบบที่ดีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ปัญหาน้อยลงถึงไม่มีเลย เช่น การนำระบบ Lighting มาใช้ควบคุมการ ปิด-เปิดไฟทางจราจร รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟเสีย Sensor จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถทราบตำแหน่ง จุดที่เสีย , ลดต้นทุนในการจ้างคน , ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการตระเวนเพื่อสำรวจไฟทาง

     Smart City (เมืองอัจฉริยะ) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในชุมชม และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่องค์กรและภาครัฐ หรือการนำระบบการข้ามถนนมาใช้ ระบบจะตรวจสอบการจราจรบนถนนโดยกล้องและคาดคะเนระยะเวลาที่ควรปล่อยรถ หรือกักรถ รวมทั้งแปลงเป็นสัญญาณเพื่อเตือนคนที่ต้องการจะข้ามถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่การนำเทคโยโลยีมาประยุกต์กับอาคาร เช่น ลานจอดรถ ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถจอดได้ โดยไม่ต้องวนรถให้เสียเวลา หรือการเปิด ปิดประตูอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในตึก โดยใช้กล้องตรวจจับใบหน้า ในกรณีที่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล หรือสถานีตำรวจ เป็นต้น

Smart City เมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

 1. Smart Environment : สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ  การดูแลสภาพอากาศ จัดการของเสีย และการจัดการน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. Smart Economy : หรือเศรษฐกิจอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพบเห็นได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ หรือเมืองเกษตรอัจฉริยะ 
 3. Smart Energy : พลังงานอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก
 4. Smart Governance : การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐหรือบริหารนโยบายสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมบริการที่ทันสมัย
 5. Smart Living : การดำรงชีวิตอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์  ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต
 6. Smart Mobility : การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ หมายถึง การบริหารที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 7. Smart People : พลเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประโยชน์ของ Smart City

 1. เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในทุกระดับ ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ระบบจะช่วยให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประหยัดน้ำและพลังงาน เพราะมีการบริหารจัดการพลังงานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่ายพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 4. สร้างความปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงแหล่งอุปโภค สาธารณูปโภค การบริการเข้าถึงทุกพื้นที่
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั้งเด็กและสังคมผู้สูงอายุ เช่นการตรวจสุขภาพ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบของ smart city
 6. ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนภาครัฐการบริการจัดการทรัพทยากรบุคคล และเอกสารต่างๆ

  ซิลิคอน วัลเลย์ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลก มีบริษัทด้านไอทีและนวัตกรรมชั้นนำของโลกนับร้อยราย เช่น Twitter, Apple, Facebook, Google, Netflix, PayPal เป็นต้น และยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง Stanford University ที่คอยสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเปิดบริษัทและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

Smart City Vienna, ประเทศออสเตรีย

กรุงเวียนนา หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลก พร้อมไปด้วยการเดินทาง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงานต่าง ๆ ที่มาจากแผนงานแม่บท “Smart City Wien” สู่การพัฒนาเมืองของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุด โดยมีแนวคิด Transit-Oriented Development ออกแบบพื้นที่การใช้สอยสันทนาการและสาธารณะอย่างละครึ่ง และระบบคมนาคมแบบ Mixed use Quarters ตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน การให้บริการ ธุรกิจ และการวิจัยอย่างครบวงจร

Smart City Vienna, ประเทศออสเตรีย

เมืองที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีโครงการ “Future Built” การพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เป็น “Carbon Neutral” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งพลังงานและการใช้วัสดุก่อสร้างเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และร่วมกันหาทางออกด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตัวเมือง Climate-Friendly และ Architecture Festivals ที่ใหญ่ที่สุดในเขตประเทศสแกนดิเนเวีย เพื่อควบคุมปัญหาการขยายตัวของเมืองออสโล

🌌 Success Network 🌌
ผู้จัดจำหน่ายสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ Network and Communication คุณภาพระดับสากล
หากสนใจสินค้าสามารถสอบถามได้ที่ :
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
 
นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ